Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Sparkling People B.V en Sparkling People International B.V.

In deze algemene voorwaarden worden de voorwaarden waaraan Sparkling People B.V en Sparkling People International B.V. gebruikers verbindt uiteengezet. Indien u gebruik maakt van de Werving en Selectie diensten van Sparkling People B.V en of Sparkling People International B.V. bevestigt u, dat u de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen heeft en dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden is een voorwaarde voor het gebruik van de werving en selectie diensten van Sparkling People B.V. en/of Sparkling People International B.V.


Artikel 1 Definities

Onder de in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen wordt verstaan:

 • 1.1.
  Opdrachtgever: iedere natuurlijke- en rechtspersoon die zich door bemiddeling van Sparkling People voorziet van kandidaten. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, worden ook met opdrachtgever gelieerde (rechts)personen bedoeld.
 • 1.2.
  Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door bemiddeling van Sparkling Peoplewerkzaamheden gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.
 • 1.3.
  Opdracht: de opdracht (in welke vorm dan ook) die opdrachtgever aan Sparkling People geeft met betrekking tot het werven & selecteren van kandidaten welke direct in dienst treden bij opdrachtgever.
 • 1.4.
  Overeenkomst: de overeenkomst, waarin de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht zijn neergelegd.


Artikel 2 Toepasbaarheid

 • 2.1.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, via internet of een vergelijkbaar medium, tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op te verrichten diensten, met name het werven & selecteren van kandidaten, door Sparkling People aan opdrachtgevers.
 • 2.2.
  Toepasbaarheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3.
  Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door Sparkling Peopleschriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.


Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten

 • 3.1.
  Alle aanbiedingen van Sparkling People zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 • 3.2.
  Offertes van Sparkling People zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 • 3.3.
  Overeenkomsten komen tot stand doordat Sparkling People een door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Sparkling People tot de uitvoering van een opdracht overgaat.


Artikel 4 Selectie van kandidaten

 • 4.1.
  Sparkling People heeft volledige vrijheid bij de selectie van kandidaten en betrekt hierbij:
 • a.
  De hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat zoals deze door de kandidaat aan Sparkling People zijn bekend gemaakt;
 • b.
  De persoonlijke ervaringen die Sparkling People heeft met de kandidaat;
 • c.
  De door opdrachtgever verstrekte selectiecriteria;
 • 4.2.
  Opdrachtgever voert te allen tijde zelf een kennismaking- c.q. sollicitatiegesprek met geselecteerde kandidaten.
 • 4.3.
  Sparkling People kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als zij om enigerlei reden niet in staat is om tijdig de door opdrachtgever gevraagde kandidaten aan te melden.


Artikel 5 Verantwoordelijkheid opdrachtgever

 • 5.1.
  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht voor aan haar door Sparkling People voorgestelde kandidaten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Voorts is opdrachtgever verantwoordelijk voor al hetgeen van een werkgever verwacht wordt op basis van wet- en regelgeving. Enige aansprakelijkheid voor Sparkling People B.V is daarbij uitgesloten


Artikel 6 Verplichting Sparkling People

 • 6.1.
  Sparkling People verplicht zich iedere opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen kandidaten te selecteren conform de visie en missie van Sparkling People B.V Werving & Selectie, overeenkomstig de criteria zoals door de opdrachtgever verstrekt.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • 7.1.
  Sparkling People is niet aansprakelijk als door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van opdrachtgever.
 • 7.2.
  Sparkling People draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar bemiddeling in dienst getreden kandidaten veroorzaken aan opdrachtgever, zijn bedrijf of aan derden.


Artikel 8 Tarieven en declaraties

 • 5.1.
  Het tarief voor bemiddeling bij werving & selectie van kandidaten voor opdrachtgever wordt uitgedrukt in een bemiddelingsovereenkomst.
 • 8.2.
  Betaling is verschuldigd op het moment dat er een mondelinge of schriftelijke overeenstemming is bereikt over de arbeidsvoorwaarden en definitieve startdatum van de kandidaat.
 • 8.3.
  Het is opdrachtgever niet toegestaan een door opdrachtnemer aangeboden/voorgestelde of op enigerlei wijze geïntroduceerde kandidaat (hierna: ‘voorgedragen kandidaat’) in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten, al dan niet via derden, binnen 12 maanden na het moment van voordracht van de kandidaat door opdrachtnemer onder de bemiddelingsopdracht. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan is opdrachtgever per kandidaat een bedrag ter hoogte van € 17.500,- exclusief btw verschuldigd aan Sparkling People B.V , onverminderd het recht van opdrachtnemer om schade - bestaande uit tenminste de volledige bemiddelingsvergoeding zoals genoemd in de bemiddelingsovereenkomst- en/of nakoming van de verbintenis te vorderen.
 • 8.4.
  Situatie: kennismaking en/of sollicitatie >3 maanden voor ondertekening bemiddelingsovereenkomst Indien de opdrachtgever aangeeft dat de door opdrachtnemer voorgedragen kandidaat reeds bekend is bij opdrachtgever, bijvoorbeeld vanwege een eerdere kennismaking of sollicitatie bij opdrachtgever, kan dit niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen indien de kennismaking of sollicitatie langer dan 3 maanden geleden voorafgaand aan het sluiten van de bemiddelingsovereenkomst heeft plaatsgevonden. Het laat onverlet dat de opdrachtgever in dat geval de volledige bemiddelingsvergoeding aan opdrachtnemer verschuldigd is, indien alsnog een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten of een samenwerking tot stand komt, al dan niet via derden, tussen de kandidaat en opdrachtgever.
 • 8.5.
  Situatie: sollicitatie < 3 maanden voorafgaand aan het sluiten bemiddelingsovereenkomst Indien een door opdrachtnemer voorgestelde kandidaat binnen 3 maanden voorafgaand aan het sluiten van de bemiddelingsovereenkomst aantoonbaar een sollicitatiegesprek bij opdrachtgever heeft gevoerd voor hetzelfde functieprofiel zoals omschreven in de bemiddelingsovereenkomst, dan zal opdrachtgever aan opdrachtnemer geen bemiddelingsvergoeding in rekening brengen. Dit geldt niet voor het geval de kandidaat binnen 3 maanden voorafgaand aan het sluiten van de bemiddelingsovereenkomst op een andere functie heeft gesolliciteerd bij opdrachtgever.
 • 8.6.
  Indien een via Sparkling People bemiddelde werknemer en opdrachtgever na de proeftijd uit elkaar gaan, is Sparkling People niet gehouden tot enige financiële compensatie.
 • 8.7.
  In geval van een opdracht voor Werving & Selectie staat de opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van het aangeleverde functieprofiel en/of profiel van de gezochte kandidaat.
 • 8.8.
  In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledige honorarium te voldoen.
 • 8.9.
  Een werving & selectie opdracht vindt plaats op “no cure, no pay-basis”, waarbij het de opdrachtgever vrij staat een kandidaat via andere kanalen te werven/selecteren, in welk geval de opdrachtgever echter wel verplicht is Sparkling Peopleactief op de hoogte te houden van de voortgang van de selectieactiviteiten via die andere kanalen. Indien opdrachtgever Sparkling People niet voldoende op de hoogte heeft gehouden van de voortgang van de andere selectiekanalen en Sparkling People B.V Werving een voorgestelde kandidaat of selectie daardoor overbodige extra activiteiten heeft verricht, zullen die extra uren in rekening worden gebracht aan opdrachtgever en verplicht opdrachtgever zich deze extra uren te vergoeden.
 • 8.10.
  Onverminderd het bepaalde in art.10 van deze algemene voorwaarden is het de opdrachtgever niet toegestaan de persoonlijke gegevens van een voorgestelde kandidaat op welke wijze dan ook aan derden kenbaar te maken.


Artikel 9 Facturatie en betaling

 • 9.1.
  Opdrachtgever is gehouden facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen tenzij anders overeengekomen. Het recht van verrekening en opschorting door de opdrachtgever is uitgesloten.
 • 9.2.
  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden zal Sparkling People B.V \de opdrachtgever aan het verzuim herinneren en een het incassotraject verder overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Na het verstrijken van het betalingstermijn van 14 dagen zal de mogelijke overeengekomen garantiestelling komen te vervallen. Tevens is Sparkling People B.V bij verzuim van de opdrachtgever gerechtigd om verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.
 • 9.3.
  Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 • 9.4.
  Wanneer opdrachtgever wordt geliquideerd, zijn faillissement (dreigt), surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt of wordt aangevraagd en /of zijn schuldenaren een akkoord aanbiedt, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • 9.5.
  Onvolkomenheden, fouten en/of klachten over de verrichte werkzaamheden of factuur dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sparkling People B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sparkling People B.V in staat is adequaat te reageren. Na 14 dagen wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de (inhoud van) de factuur en kunnen er dus geen aanpassingen meer worden doorgevoerd.
 • 9.6.
  Indien een klacht gegrond is, zal Sparkling People B.V de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt


Artikel 10 Garantiestelling

 • 10.1.
  Indien de arbeidsovereenkomst tussen kandidaat en opdrachtgever door één van de partijen voor de ingangsdatum arbeidsovereenkomst of binnen de gestelde garantietermijn welke in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen wordt beëindigd door opdrachtgever of kandidaat, treedt de in samenwerkingsovereenkomst geformuleerde garantiestelling in regeling.
 • 10.1.1.
  De garantieregeling is alleen van toepassing op de functie van de door Sparkling People geplaatste werknemer die uit dienst getreden is binnen de gestelde garantietermijn. Deze kan niet ingezet worden voor andere of vergelijkbare functies en dient direct te worden verzilverd. Indien opdrachtgever geen direct gebruik maakt van deze regeling dan komt deze te vervallen. De betalingsverplichting blijft in dit geval van kracht.
 • 10.1.2.
  Indien een vervangende kandidaat wordt aangenomen met een hoger salaris, dan wordt het verschil in honorarium ten opzichte van het reeds gefactureerde bedrag alsnog in rekening gebracht.
 • 10.1.3.
  Er is geen garantieregeling van toepassing op de vervangende kandidaat. Op artikel 10.1 zijn de volgende voorwaarden van toepassing;
  • 10.1.3.1.
      Opdrachtgever stelt Sparkling People binnen 7 dagen na beëindiging arbeidsovereenkomst schriftelijk op de hoogte;
  • 10.1.3.2.
      Beëindiging is niet het gevolg van;

   - Het wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door opdrachtgever;
   - Een fundamentele wijziging van de inhoud van de functie;
   - Afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname
  • 10.1.3.3.
      Opdrachtgever heeft de factuur binnen de gestelde termijn betaald.


Artikel 11 Geheimhouding

 • 11.1.
  Sparkling People verplicht zich tot geheimhouding van alle aan haar kenbaar gemaakte informatie met betrekking tot opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te hare kennis komt, welke niet van algemene bekendheid is.


Artikel 12 Wijziging

 • 12.1.
  Sparkling People behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Sparkling Peopleopdrachtgever in kennis heeft gesteld.


Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

 • 13.1.
  Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst vloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.
 • 13.2.
  Partijen streven ernaar een geschil in der minne op te lossen. Partijen komen overeen dat overeenkomsten die via elektronisch data-, telefonisch verkeer tot stand zijn gekomen tussen partijen bindend zijn en dat informatie verzonden via elektronisch data-, telefonisch verkeer in een eventueel gerechtelijke procedure tussen partijen bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken

Inloggen op Sparklingpeople.nl

Inloggen met social media

Ben je hier nieuw? Maak een account aan! Wachtwoord vergeten?